Deixalleries

Deixalleries D'Eivissa

Les deixalleries són unes instal·lacions enfocades a poder gestionar correctament els residus que no es poden dipositar en els contenidors, ja sigui pel seu gran volum, perillositat del residu o per alguna característica particular.

És en aquestes instal·lacions on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals. classificant ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) i dipositar-los en contenidors separats.

Article del Consell Insular d'Eivissa
Estadítiques
Autorizació
Com obtenir la targeta d'usuari
HORARI DEIXALLERIES MÒBILS

Deixalleries

El Consell d'Eivissa va realitzar un model per al desenvolupament d'una gestió conjunta de les sis deixalleries, basada en l'absència de fronteres entre municipis, de tal forma que qualsevol ciutadà de l'illa d'Eivissa pogués usar indistintament totes les deixalleries, independentment del municipi on estiguessin ubicades.

Activitat subvencionada pel Consell Insular d'Eivissa